OBCHODNÉ PODMIENKY
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
 
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.draziwnet.sk je spoločnosť : DraziwNet, s.r.o., Martina Benku 5, Prešov 080 01, Slovenská republika,
IČO: 47 389 699, DIČ: 202 384 50 98, (ďalej len "dodávateľ"). Zapísaný v Obchodnom registri Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 28597/P
 
Dodávateľ nie je platiteľom DPH.
 
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2925900616/1100 (Tatrabanka), IBAN: SK6111000000002925900616, BIC: TATRSKBX
 
Prevádzky:
Prevádzková doba a adresa prevádzky je uvedená v sekcii „Kontakt“.
 
Kontaktné údaje:

Telefón: +421 (0) 905 665 951, +421 (0) 51 286 59 29
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Na emaily odpovedáme zvyčajne v lehote do 12 hodín, najviac však do 2 dní.

Adresy servisných miest: Aktuálne adresy servisných miest jednotlivých výrobcov oznámime na požiadanie.
 
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.draziwnet.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón, ponukový katalóg a pod.
 
Spotrebiteľ: je podľa zákona 108/2000 Z.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane ostatných poplatkov (balné, poštovné...).
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
Informácia o dodacej lehote daného tovaru sa nachádza pri jeho obrázku v položke "Dostupnosť" a znamená: kedy je/bude tovar na sklade.
 
Skladom: Tovar je možné expedovať podľa aktuálneho rozvozového plánu.
Tovar ktorý nie je na sklade: Pri tomto druhu tovaru je dodacia lehota spresnená po dotaze spotrebiteľa.
Časový údaj: Časový údaj v dňoch alebo hodinách.
 
2. OBJEDNÁVKA TOVARU
 
Zoznam tovaru na stránkach www.draziwnet.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru. Fotografie pri tovare sú iba ILUSTRATÍVNE.
 
Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú uvedené v sekcii „Dodanie tovaru“.
Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena okrem súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k odsúhlaseniu.
 
2.1. Druhy tovaru
 
Spoločnosť DraziwNet, s.r.o. ponúka na predaj dva druhy tovarov.
 
a) základný tovar: je to tovar ktorý je bežne dostupný, k objednaniu základného tovaru zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.
 
b) tovar zákazkovej povahy:Tento tovar je označený v detailoch tovaru "Dostupnosť: Na dopyt". Dostupnosť tovaru je na objednávku, to znamená, že tovar je prispôsobený a upravený presne podľa požiadaviek objednávateľa, a to výberom farby či materiálu alebo sa tovar objednáva v značne väčšom množstve jedného druhu produktu, poprípade tento tovar nie je u nás bežne skladom a musí sa objednať od zahraničného výrobcu. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať pred dodaním tovaru zákazkovej povahy čiastočnú úhradu kúpnej ceny tovaru vo forme zálohovej faktúry. Minimálna výška zálohy je 35% z kúpnej ceny. Objednávateľ je oboznámený s tým, že v prípade odstúpenia od zmluvy na strane objednávateľa, záloha nie je vratná, pokiaľ dodávateľ už začal s výrobou tovaru zákazkovej povahy.
 
3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
 
Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 
Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na kontrolu vráteného tovaru kupujúcim a to formou kontroly špecializovaným technikom. Kontrola sa vykonáva z dôvodu, či nedošlo k poškodeniu tovaru. Odmenu pre kontrolóra znáša kupujúci.
 
Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na adresu: DraziwNet, s.r.o., Zemplínska 1, 080 01 Prešov.
Tovar prosím zasielajte späť:
- v pôvodnom nepoškodenom obale,
- nepoužívaný,
- nepoškodený,
- kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe
 
Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.
 
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 
g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 
h) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 
i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 
j) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 
k) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
 
Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.
 
Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
 
Storno objednávky zo strany predávajúceho.
 
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
 
O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
3.1. Zrušenie objednávky základného tovaru
 
Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.
 
3.2. Zrušenie objednávky tovaru zákazkovej povahy
 
Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Pokiaľ bola už uhradená záloha zo strany objednávateľa a dodávateľ zrušil objednávku, záloha bude vrátená na účet objednávateľa do 14tich dní. Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú. V prípade odstúpenia od zmluvy na strane objednávateľa, záloha nie je vratná, pokiaľ dodávateľ už začal s výrobou tovaru zákazkovej povahy.
 
4. ZASLANÝ TOVAR
 
U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom. Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky poslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kde si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je kúpna zmluva uzavretá.
 
4.1 Dodacia lehota
 
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa doručený v čo najkratšej dobe dopravnou spoločnosťou GLS alebo Slovenskou poštou. Vzhľadom k tomu, že dodacia lehota je u každého produktu odlišná, je vždy uvedená u každého produktu jednotlivo.
Tovar sa považuje za dodaný zaslaním na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.
 
4.2 Spôsob dopravy
 
Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dopravy volí dodávateľ podľa druhu objednaného tovaru. Objednávateľ bude predtým informovaný o konkrétnom spôsobe dodania tovaru. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru:
 

       Slovenská pošta

balík 1. triedy do 0.5kg - platba vopred

2,50 eur

       Slovenská pošta

balík 1. triedy do 0.5kg - dobierka

3,50 eur

       Kuriér GLS

platba vopred

4,00 eur

       Kuriér GLS

dobierka

4,50 eur

       Osobný odber

Platba v hotovosti

0,- eur

 
4.3 Spôsob uhradenia ceny za tovar
 
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľovi, dobierkou v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod k použitiu výrobku.
Inštalácia výrobku ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade platby prevodom odosielame tovar až po pripísaní platby na náš účet.
 
4.4 Prevzatie tovaru
 
Zákazník je povinný si vždy prehliadnuť tovar a jeho kompletnosť bezprostredne pred jeho prevzatím. Pre osobný odber aj pre prevzatie tovaru od kuriéra platí, že pri doprave si zákazník skontroluje nepoškodenosť obalu - v prípade, že javí známky poškodenia spíše protokol. V prípade, že nejaví známky poškodenia tento preberie a bezprostredne po prevzatí skontroluje nepoškodenosť tovaru a kompletnosť balenia. V prípade, ak nie je dodaný tovar v poriadku pošle buď reklamáciu písomne na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo vyplní reklamačný formulár.
Podpísaním dodacieho listu, kde zároveň čitateľne uvedie svoje meno a priezvisko, zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Ak dodací list nebol z akéhokoľvek dôvodu vyhotovený, prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom faktúry, ktorá v tomto prípade slúži ako dodací a záručný list. Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a bude zamietnutá.
Podmienky prevzatia tovaru okrem zodpovedných vzťahov sa líšia v závislostiach na zvolenom dopravcovi.
Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy, alebo bez toho, že je zásielka viditeľné poškodená, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 5,- eur.
 
4.5 Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
 
Ďalšia komunikácie medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 
5. OSOBNÝ ODBER TOVARU
 
Osobný odber tovaru je umožnený na našej prevádzke.
Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru. Zákazník má právo si tovar pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.
 
6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA - UPLATNENIE PRÁV ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY
 
6.1 Záručná doba a záručný list

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.
Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia.
Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.
Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 
6.2 Reklamácie - rozpor s kúpnou zmluvou
 
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.
 
Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady predaného výrobku (ďalej reklamácie)
 
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.draziwnet.sk, vyplní formulár v sekcii "reklamácia", kde uvedie najmä typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Do 24 hodín budú zákazníkovi poslané informácie o ďalšom postupe, konkrétne adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie k bydlisku zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamovaný tovar, a formulár "sprievodka reklamovaného tovaru". Nutný dohovor pred odoslaním s reklamačným technikom! Zasielajte tovar na určenú adresu spolu s vygenerovaným formulárom. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.
 
Je vhodné tovar posielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá dokázať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).
 
6.3 Vybavenie reklamácie
 
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdený vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona 30 dní, pokiaľ nebola dohodnutá dlhšia lehota.
 

6.4 Alternatívneho riešenia sporov

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej či inej podnikateľskej činnosti, je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 
Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpeným je ale dodávateľ povinný vždy kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
 
7.1. Odstúpenie od zmluvy pri objednaní základného tovaru
 
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.
Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to použitím formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.draziwnet.sk, alebo elektronicky na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript., alebo písomne v prevádzke dodávateľa.
 
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť doklad o zakúpení tovaru. Pokiaľ zákazník tovar dostal a prevzal, doručí tovar naspäť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
Pokiaľ zákazník doručí tovar naspäť, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu, a to najneskoršie do 14 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vráti finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.
 
7.2. Odstúpenie od zmluvy pri objednaní tovaru zákazkovej povahy
 
Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov odstúpiť od zmluvy až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ odstúpi od zmluvy dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Pokiaľ bola už uhradená záloha zo strany objednávateľa a dodávateľ zrušil objednávku, záloha bude vrátená na účet objednávateľa do 14 dní. Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú. V prípade odstúpenia od zmluvy na strane objednávateľa, záloha nie je vratná, pokiaľ dodávateľ už začal s výrobou tovaru zákazkovej povahy.
 
8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA
 
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou oznámipredávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho.
Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas tiež zanikne pri on-line zrušení registrácie, resp. v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takomto prípade všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho, ktoré uchovával a spracovával nenávratne zlikvidovať.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 Zákona.
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na stránke www.draziwnet.sk(samozrejme iba v prípade registrácie zákazníka).

Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so Zákonom a inými platnými právnymi predpismi SR, bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ani ich nebude obchádzať a poskytnuté osobné údaje bude používať len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok predávajúceho. Spracovávané osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
 
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
 
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi dodávateľom a zákazníkom aj na internetových stránkach www.draziwnet.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí od klikom pred odoslaním objednávky.
Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.draziwnet.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach najmä mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.
 
10. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
 
Všetky obrazové materiály sú iba informatívneho charakteru a nemusia zobrazovať ponúkaný tovar. Všetky popisy výrobku majú len informatívny charakter, najmä popis dodávaného príslušenstva nemusí vždy obsahovať presný zoznam položiek. Tovar je vždy dodávaný minimálne v štandarde dodávaného výrobcom a obvyklým príslušenstvom.
 
11. ORGÁN DOZORU
Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj,Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2015.